Muut asiakirjat ja sopimukset

  • voit tilata kauttamme myös sellaisen asiakirjan, jota ei löydy valikoimastamme
  • emme laskuta tiedusteluista tai antamistamme neuvoista, mikäli varsinaiselle lakipalvelulle ei ole tilanteessasi tarvetta 
  • ota yhteyttä 050 470 0486 tai asiakaspalvelu@verkkoasiakirja.com

Jätä yhteydenottopyyntö tästä:

 

Perinnöstä luopuminen

Perillisellä on oikeus luopua oikeudestaan perintöön, mikäli hän ei ole ehtinyt ryhtyä sellaisiin toimiin, että hänen voidaan katsoa ottaneen perinnön vastaan. Jos perittävä luopuu osuudestaan vastikkeetta, siirtyy luopujan osuus sille, joka olisi ollut oikeutettu perintöön, jos luopuja olisi kuollut ennen perittävää. Luopumisilmoitus on tehtävä kirjallisesti ja se on allekirjoitettava. Luopumistahto voidaan ilmaista myös perunkirjoituksessa. Perinnöstä luopuminen on ilmoitettava joko kuolinpesän osakkaille, pesänselvittäjälle, pesänjakajalle, testamentin toimeenpanijalle tai pesänhoitajalle. Jotta perillinen voisi velkojiaan sitovasti luopua perinnöstä, on ilmoitus tehtävä viimeistään kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun perillinen sai tiedon perittävän kuolemasta tai perinnöstä.

Lakiosailmoitus ja perinnöttömäksi tekeminen

Rintaperillisellä sekä ottolapsella ja tämän jälkeläisellä on oikeus lakiosaan perittävän omaisuudesta. Lakiosa on puolet lakimääräisen perimisjärjestyksen mukaan tulevan perintöosan arvosta. Testamentti on siten perillistä kohtaan tehoton siltä osin kuin se estää häntä saamasta lakiosaansa jäämistöstä tai rajoittaa hänen oikeuttaan määrätä lakiosana tulevasta omaisuudesta. Perillinen ei voi vedota testamentin tehottomuuteen, jos hän on perittävän kuoltua luopunut lakiosastaan. Perittävä voi kuitenkin tehdä perillisen perinnöttömäksi, jolloin perillisellä ei ole oikeutta lakiosaan. Edellytyksenä perinnöttömäksi tekemisellä on, että perillinen on tahallisella rikoksella syvästi loukannut perittävää, hänen perimispolvessa olevaa sukulaistaan, ottolastaan tai tämän jälkeläistä, taikka että perillinen jatkuvasti viettää kunniatonta tai epäsiveellistä elämää. Perinnöttömäksi tekemisestä on määrättävä testamentissa ja samalla mainittava määräyksen peruste. Sen, joka vetoaa tällaiseen määräykseen, on myös näytettävä peruste toteen.

Perillisen on vedottava testamentin tehottomuuteen ilmoittamalla lakiosaa koskeva vaatimuksensa testamentin saajalle haastemiehen välityksellä tai muutoin todistettavasti kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun testamentti on annettu todistettavasti tiedoksi perilliselle. Jos lakiosaa koskevaa vaatimusta ei ole saatu ilmoitetuksi testamentin saajalle sen vuoksi, että hänen voidaan olettaa asiassa ilmenneiden seikkojen perusteella välttelevän vaatimuksen tiedoksiantoa tai että hänen osoitteensa on tuntematon, lakiosaa koskeva vaatimus voidaan tehdä myös ilmoittamalla siitä edellä mainitun ajan kuluessa julkaistavassa virallisessa lehdessä.