Tarkistuta vuokrasopimuksesi lakimiehellä - vaihe 1/2

Onko sinulle tai vuokra­suh­teen toi­sel­le osa­puo­lel­le tul­lut epä­sel­vyyk­siä asuin- tai lii­ke­huo­neis­ton vuok­ra­so­pi­muk­ses­ta? Voit tar­kis­tut­taa pal­ve­lum­me kaut­ta so­pi­muk­se­si pä­te­vyy­den tai sen eh­to­jen asian­mu­kai­suu­den. So­pi­mus voi ol­la jo al­le­kir­joi­tet­tu tai vas­ta so­pi­mus­luon­nos. Tar­joam­me asia­kir­jo­jen tar­kas­ta­mis­pal­ve­lua kiin­teään hin­taan 59,00 euroa (sis.alv), jot­ta si­nun ei tar­vit­se ar­vuu­tel­la tar­kis­tuk­sen kus­tan­nuk­sia.

Tällä sivulla olevan lomak­keen lä­het­tä­mi­sen jäl­keen au­keaval­la uu­del­la si­vul­la voit lä­het­tää so­pi­muk­se­si e­si­mer­kik­si PDF-­muo­dos­sa. Vaih­to­eh­toi­ses­ti voit kir­ja­ta täl­lä si­vul­la ole­val­le lo­mak­keel­le ne so­pi­muk­sen eh­dot, joi­den asian­mu­kai­suu­teen tai pä­te­vyy­teen ha­luat saa­da laki­miehen pe­rus­tel­lun kan­nan.

Jos si­nul­la on ky­syt­tä­vää lo­mak­keen täyt­tä­mi­ses­tä tai ti­lauk­ses­ta­si, voit ot­taa yh­teyt­tä pu­he­li­mit­se 050 470 0486 tai säh­kö­pos­tit­se asia­kas­pal­ve­lu@verk­ko­asia­kir­ja.com. Ai­no­as­taan täh­del­lä (*) mer­ki­tyt koh­dat ovat pa­kol­li­sia. Lo­mak­keen lä­het­tä­minen ta­pah­tuu suo­ja­tus­ti ja lä­het­tä­miä­si tie­to­ja kä­si­tel­lään eh­dot­to­man luot­ta­muk­sel­li­ses­ti.

Tarkistuta vuokrasopimuksesi 99,00 euroa (sis.alv)


Tilaajan tiedot:
Tilauksen tiedot
Olen lukenut ja hyväksynyt alla olevasta linkistä aukeavat sopimusehdot. Hyväksyn tilauksesta aiheutuvan maksuvelvollisuuden. *
Lomakkeen lähettämisen jälkeen saat tilausvahvistuksen ja maksutiedot sähköpostitse. Lähettämisen jälkeen aukeaa uusi sivu, jossa voit lähettää sopimuksesi esimerkiksi PDF-muodossa.