ESITUTKINTA

Esitutkinnassa selvitetään:

  1. asian laadun edellyttämällä tavalla epäilty rikos, sen teko-olosuhteet, sillä aiheutettu vahinko ja siitä saatu hyöty, asianosaiset sekä muut syyteharkintaa ja rikoksen johdosta määrättävää seuraamusta varten tarvittavat seikat;
  2. mahdollisuudet rikoksella saadun omaisuuden palauttamiseksi ja rikoksen johdosta tuomittavan menettämisseuraamuksen tai asianomistajalle tulevan vahingonkorvauksen täytäntöönpanemiseksi;
  3. asianomistajan yksityisoikeudellinen vaatimus, jos hän on pyytänyt syyttäjää ajamaan hänen vaatimustaan; ja
  4. suostuuko asianomistaja ja aikooko rikoksesta epäilty suostua asian käsittelemiseen käräjäoikeudessa kirjallisessa menettelyssä.

Esitutkinnassa asia on valmisteltava siten, että syyteharkinta ja asianosaisten etujen valvominen voidaan suorittaa asianmukaisesti ja että todistelu voidaan pääkäsittelyssä ottaa vastaan yhdellä kertaa tai asia voidaan ratkaista kirjallisessa menettelyssä.

Esitutkinnan toimittaa poliisi, jonka lisäksi esitutkintaviranomaisia ovat rajavartio-, tulli- ja sotilasviranomaiset. Esitutkintaviranomaisten lisäksi esitutkintaan osallistuu syyttäjä.

Poliisiviranomaisella on yleinen toimivalta toimittaa esitutkinta. Esitutkintaa johtaa tutkinnanjohtaja, jona toimii pidättämiseen oikeutettu virkamies. Pidättämiseen oikeutettuja virkamiehiä ovat tietyt poliisi-, tulli-, raja- tai sotilaspäällystöön kuuluvat virkamiehet. Laajoissa ja vaikeissa rikosasioissa esitutkintaa toimittaa keskusrikospoliisi. Myös suojelupoliisi voi toimittaa esitutkinnan. Syyttäjä johtaa esitutkintaa niissä tapauksissa, joissa rikoksesta epäiltynä on poliisi.