RANGAISTUSMÄÄRÄYSMENETTELY

Rangaistusmääräysmenettelyssä rangaistusvaatimuksen antaa poliisimies, tullimies tai muu valvontaa suorittava virkamies. Rangaistusvaatimus on annettava kirjallisesti.

Asiaa voidaan käsitellä rangaistusmääräysmenettelyssä, jos on kyse rikkomuksesta, josta ei ole säädetty ankarampaa rangaistusta kuin sakko tai enintään kuusi kuukautta vankeutta. Asiaa ei voida käsitellä rangaistusmääräysmenettelyssä, ellei asianomistaja eli rikoksella loukattu ole antanut siihen suostumustaan. Rangaistusmääräysmenettelyssä voidaan määrätä sakkorangaistus tai enintään 1 000 euron suuruinen menettämisseuraamus.

Ennen rangaistusvaatimuksen antamista toimitetaan suppea esitutkinta, jossa selvitetään ainoastaan ne seikat, jotka ovat välttämättömiä seuraamuksen määräämiseksi rangaistusmääräysmenettelyssä.

Rangaistusmääräyksen antaa syyttäjä. Jos rangaistusvaatimuksen saanut vastustaa sitä, hänen tulee viikon kuluessa siitä, kun hän on saanut vaatimuksesta tiedon, ilmoittaa siitä syyttäjän kansliaan. Hän voi myös lähettää vastustamista koskevan ilmoituksen postitse. Ilmoituksen yhteydessä on esitettävä se rangaistusvaatimus, jota vastustetaan.

Syyttäjä saattaa rangaistusvaatimuksen, jota on vastustettu, käräjäoikeuden käsiteltäväksi.