Rekisteriseloste (henkilötietolaki 10 §, 523/1999)

1. Rekisterinpitäjä

Lakiasiainpalvelu Hokkanen Huovinen & Rantanen Oy (2635634-7). Osoite: Aurakatu 15 B, 1. krs., 20100 TURKU. Puhelinnumero: +358 50 321 8670. Sähköposti: asiakaspalvelu@verkkoasiakirja.com.

2. Rekisterin nimi

Lakiasiainpalvelu Hokkanen Huovinen & Rantanen Oy:n asiakasrekisteri. Rekisterinpidosta vastaava yhteyshenkilö: Jonne Rantanen (jonne.rantanen@verkkoasiakirja.com).

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisteriä käytetään Lakiasiainpalvelu Hokkanen Huovinen & Rantanen Oy:n asiakastietojen ylläpitoon ja säilytykseen, toimeksiantojen hoitamiseen ja laskutukseen sekä reskontran ylläpitoon. Tietoja käytetään myös rekisterinpitäjän liiketoiminnan suunnittelemiseen ja markkinointiin.

4. Rekisterin tietosisältö

Asiakkaan nimi, henkilötunnus, yhteystiedot ja muut asiakkaan antamat tiedot. Tiedot toimeksiannoista sekä laskutuksesta.

5. Säännönmukaiset tietolähteet

Tietoja kertyy rekisterinpitäjän toiminnasta ja niitä saadaan rekisteröidyltä itseltään.

6. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille ilman rekisteröidyn suostumusta.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta EU:n eikä ETA:n ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Kirjallinen aineisto säilytetään asianmukaisesti lukituissa tiloissa. Sähköisesti tallennettu tieto säilytetään asianmukaisesti suojatussa järjestelmässä. Asiakkaita koskevia tietoja käsitellään luottamuksellisesti, eivätkä niihin pääse käsiksi ulkopuoliset tahot.

9. Tarkastusoikeus

Henkilöllä on oikeus tarkastaa häntä koskevat rekisteriin merkityt tiedot (henkilötietolaki 26 §). Pyynnöt tietojen tarkistamisesta tulee tehdä omakätisesti allekirjoitetussa tai sitä vastaavalla tavalla varmennetussa asiakirjassa tai henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona. Tarkastaminen on maksutonta kerran vuodessa.

10. Korjaamisoikeus

Rekisterinpitäjä korjaa ilman aiheetonta viivästystä rekisterissä olevan virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon. Virheellisen tiedon korjaamisesta huolehditaan sekä oma-aloitteisesti että rekisteröidyn pyynnöstä.