RIKESAKKO

Rikesakko on euromäärältään kiinteä sakkoa lievempi varallisuusrangaistus, joka on eräiden rikkomusten ainoa rangaistus. Maksamatonta rikesakkoa ei saa muuntaa vankeudeksi.

RIKESAKKORIKKOMUKSET

Rikesakko voidaan säätää seuraamukseksi virallisen syytteen alaisesta rikkomuksesta, josta säädetty ankarin rangaistus on sakkoa tai enintään kuusi kuukautta vankeutta.

Rikesakko voidaan säätää seuraamukseksi tieliikennelain, ajoneuvolain, ajokorttilain, taksinkuljettajien ammattipätevyydestä annetun lain, kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä annetun lain tai vesiliikennelain taikka niiden nojalla annettujen sellaisten säännösten tai määräysten vähäisestä rikkomisesta, jotka koskevat:

  • jalankulkijoita
  • moottorittoman ajoneuvon kuljettajaa
  • moottorikäyttöisen tai hinattavan ajoneuvon rakennetta, varusteita, kuntoa, moottorikäyttöistä ajoneuvoa kuljetettaessa vaadittavia asiakirjoja, moottorikäyttöisen ajoneuvon häiritsevää ja tarpeetonta ajoa, henkilökuljetusta, kuljettajan tai matkustajan henkilökohtaisen suojavälineen käyttöä, muita kuljettajaa koskevia liikennesääntöjä tai liikenteen ohjauslaittein osoitettuja käskyjä, kieltoja tai rajoituksia
  • suurimman sallitun nopeuden ylittämistä moottorikäyttöisellä ajoneuvolla
  • ajoneuvon katsastusta ja rekisteröitäväksi ilmoittamista
  • vesillä liikkujaa koskevia yleisiä velvollisuuksia, vesikulkuneuvon rakennetta, varusteita ja kuntoa, vesiliikenteeseen liittyvien asiakirjojen esittämisvelvollisuutta tai vesiliikennettä koskevia alueellisia kieltoja ja rajoituksia

Rikesakko voidaan säätää seuraamukseksi myös jätelaissa säädetyn roskaamiskiellon vähäisestä rikkomisesta sekä kalastuslaissa säädetyn kalastuksenhoito- tai viehekalastusmaksun suorittamisen laiminlyönnistä taikka kyseisen maksun suorittamista osoittavan tositteen määräajassa esittämisen laiminlyönnistä. Rikesakko voidaan säätää seuraamukseksi myös järjestyslaissa säädetystä järjestysrikkomuksesta. Rikesakko voidaan säätää seuraamukseksi myös vähäisestä toisen vahingoittamiseen soveltuvan esineen tai aineen hallussapidosta ja vähäisestä toisen vahingoittamiseen soveltuvan esineen luovuttamisesta alaikäiselle.

Rikesakko voidaan säätää seuraamukseksi myös vesikulkuneuvon rekisteröintirikkomuksesta ja käyttökieltorikkomuksesta. Rikesakko voidaan säätää seuraamukseksi myös alkoholilaissa säädetyn tai poliisin yleisen järjestyksen ylläpitämiseksi alkoholilain nojalla antaman alkoholijuoman nauttimiskiellon rikkomisesta taikka alkoholilaissa säädettyjen alkoholijuoman hallussa pitämistä koskevien ikärajojen rikkomisesta.