Saatavan perintä

Hyvä perintätapa

Perinnässä ei saa käyttää hyvän perintätavan vastaista tai muutoin velallisen kannalta sopimatonta menettelyä. Perinnässä on suhtauduttava vastuullisesti maksujärjestelyihin. Perinnässä ei saa antaa totuudenvastaisia tai harhaanjohtavia tietoja maksun laiminlyönnin seuraamuksista tai muista velallisen kannalta merkityksellisistä seikoista, aiheuttaa velalliselle kohtuuttomia tai tarpeettomia kuluja taikka tarpeetonta haittaa eikä vaarantaa velallisen yksityisyyden suojaa. Vanhentunutta tai muusta syystä lakannutta saatavaa ei saa periä.

Velallisen oikeus saada tietoja

Velallisella on pyynnöstä oikeus saada velkojalta maksutta ajantasainen tieto velkojensa kokonaismäärästä ja perusteista, erittely maksamattomista veloista ja kulujen määräytymisestä. Jos velallinen pyytää erittelyn useammin kuin kerran vuodessa, velkojalla on oikeus saada kohtuullinen korvaus selvityksen laatimisesta aiheutuvista kuluista.

Perinnän keskeyttäminen

Perintää ei saa jatkaa, jos velallinen kiistää maksuvelvollisuutensa. Perintää saadaan kuitenkin jatkaa, jos velallinen ei esitä kiistämiselle perustetta tai vetoaa ainoastaan sellaiseen perusteeseen, jolla selvästi ei ole vaikutusta velallisen maksuvelvollisuuteen. Suoraan ulosottokelpoisen saatavan perintää saa kiistämisestä huolimatta jatkaa, jollei velallinen ole tehnyt perustevalitusta tai käyttänyt muuta siihen rinnastettavaa oikeussuojakeinoa.

Kuluttajasaatavaa perittäessä velallisella on oikeus pyytää perinnän keskeyttämistä ja asian siirtämistä oikeudelliseen perintään. Jos perintä koskee useassa erässä erääntyvää saatavaa, keskeytyspyynnön voi kuitenkin tehdä vain, jos saatava on kokonaisuudessaan erääntynyt. Perintää voidaan kuitenkin jatkaa, jos siitä aiheutuvista kuluista ei vaadita korvausta velalliselta. Keskeytyspyynnön estämättä velalliselle saadaan lisäksi toimittaa kehoituksia ja ilmoituksia, joita velkojalta edellytetään maksuhäiriötiedon ilmoittamiseksi, vanhentumisen katkaisemiseksi tai muuten velkojan oikeuksien säilyttämiseksi.

Maksuvaatimus

Perintätoimintaa ammattimaisesti harjoittavan on periessään kuluttajasaatavaa toisen lukuun tai sille perintätarkoituksessa siirrettyä kuluttajasaatavaa lähetettävä velalliselle kirjallinen maksuvaatimus. Maksuvaatimusta ei saa lähettää ennen kuin velallista on saatavan erääntymisen jälkeen muistutettu saatavasta ja maksumuistutuksen lähettämisestä on kulunut vähintään 14 päivää.

Maksuvaatimuksessa on mainittava muun muassa velkojan nimi ja osoite, saatavan peruste, eriteltyinä saatavan pääoma, korko, viivästyskorko ja perintäkulut, vaadittu kokonaissumma sekä maksutiedot ja eräpäivä. Vaatimuksessa on myös mainittava velallisen mahdollisuus esittää huomautuksia saatavan määrästä ja perusteesta sekä missä ajassa huomautukset on esitettävä. Maksuvaatimuksessa on lisäksi mainittava velallisen oikeus pyytää perinnän keskeyttämistä ja asian siirtämistä oikeudelliseen perintään. Siirrettyä saatavaa perittäessä maksuvaatimuksessa on ilmoitettava myös alkuperäisen velkojan nimi. Jos maksuvaatimuksessa ei ole mainittu korkojen laskentaperusteita, velalliselle on ilmoitettava, että hänellä on oikeus pyynnöstä saada selvitys korkojen määräytymisestä.

Perintätoimintaa ammattimaisesti harjoittava, joka perii kuluttajasaatavaa toisen lukuun tai sille perintätarkoituksessa siirrettyä kuluttajasaatavaa, ei saa vaatia saatavasta maksua tuomioistuimessa ennen kuin maksuvaatimus on lähetetty ja siinä mainittu eräpäivä on mennyt. Tämän estämättä maksua saadaan kuitenkin vaatia, jos tuomioistuinkäsittelyn siirtyminen saattaa aiheuttaa velkojalle oikeudenmenetyksen tai siihen on muu painava syy taikka velallinen on kiistänyt maksuvelvollisuutensa tai pyytänyt perinnän keskeyttämistä ja asian siirtämistä oikeudelliseen perintään.

Trattaa eli maksukehotusta, jossa vaaditaan maksua sen uhalla, että kehotuksen noudattamatta jättäminen julkistaan tai merkitään luottotietorekisteriin, saa käyttää vain erääntyneen, selvän ja riidattoman saatavan perimiseksi. Kuluttajasaatavan perimiseksi ei saa käyttää trattaa. Ennen tratan lähettämistä velalliselle on lähetettävä maksumuistutus, jossa on asetettu vähintään 7 päivän määräaika saatavan maksamiselle. Tratan saa julkaista tai ilmoittaa merkittäväksi luottotietorekisteriin aikaisintaan 10 päivän kuluttua sen lähettämisestä.

Jos velkoja on antanut perinnän jonkun muun tehtäväksi, velallisen toimeksisaajalle suorittama maksu on pätevä velkojaa kohtaan, paitsi jos velallinen on tiennyt tai hänen olisi pitänyt tietää, ettei toimeksisaaja ollut oikeutettu vastaanottamaan maksua tai että toimeksisaaja ylitti toimivaltansa. Velallisen ja toimeksisaajan välinen sopimus maksuajasta, maksutavasta tai muusta saatavan maksamiseen liittyvästä järjestelystä sitoo myös velkojaa.

Perintäkulut

Velallisen on korvattava velkojalle perinnästä aiheutuvat kohtuulliset kulut. Korvausvelvollisuus voi perustua sekä velkojan omista perintätoimista aiheutuviin kuluihin että kuluihin, joita velkojalle aiheutuu sen johdosta, että velkojan on suoritettava toimeksisaajalle korvausta perinnän suorittamisesta. Korvattavien kulujen kohtuullisuutta arvioitaessa on otettava huomioon saatavan suuruus, suoritettu työmäärä, perintätehtävän tarkoituksenmukainen suoritustapa ja muut seikat. Velallinen ei kuitenkaan ole velvollinen tietyissä tapauksissa korvaamaan perintäkuluja, jos velkoja tai toimeksisaaja on menetellyt perintälain vastaisesti, paitsi jos menettelyn moitittavuutta tai laiminlyöntiä voidaan pitää vähäisenä.

Kuluttajasaatavien osalta perintäkulujen enimmäismäärät on määritelty laissa. Velalliselta saa kuitenkin vaatia todelliset perintäkulut, jos perinnästä on sen edellyttämän tavanomaista suuremman työmäärän vuoksi aiheutunut enimmäismäärät ylittäviä kuluja. Velalliselle on tällöin esitettävä erittely vaadituista perintäkuluista ja niiden perusteista.

Saman kuluttajasaatavan perinnästä velalliselta saa vaatia perintäkuluina yhteensä enintään:

  • 60 euroa, jos saatavan pääoma on enintään 100 euroa
  • 120 euroa, jos saatavan pääoma on 101 – 1000 euroa
  • 210 euroa, jos saatavan pääoma on yli 1000 euroa

Velalliselta saa vaatia mainitut määrät ylittävät todelliset perintäkulut, jos perinnän suorittaminen on ollut poikkeuksellisen vaikeaa eikä toteutettuja perintätoimia voida pitää suhteettomina ottaen huomioon erityisesti saatavan pääoma. Suoraan ulosottokelpoisen kuluttajasaatavan perinnästä velalliselta saa vaatia perintäkuluina yhteensä enintään 51 euroa.

Perintätoimien aikarajat

Kuluttajasaatavissa maksumuistutuksesta velalliselta saa vaatia perintäkuluja vain, jos saatavasta on vähintään 14 päivää ennen sen erääntymistä lähetetty velalliselle lasku ja erääntymisestä on ennen maksumuistutuksen lähettämistä kulunut vähintään 14 päivää. Uudesta maksumuistutuksesta tai uudesta maksuvaatimuksesta saa vaatia perintäkuluja velalliselta vain, jos edellisen maksumuistutuksen tai maksuvaatimuksen lähettämisestä on kulunut vähintään 14 päivää. Maksuajan pidennyksestä saa vaatia perintäkuluja vain, jos maksuaikaa pidennetään vähintään 14 päivällä.

Maksuvaatimusten ja maksusuunnitelmien enimmäismäärät

Saman kuluttajasaatavan perinnässä velalliselta saa vaatia perintäkuluja enintään kahdesta maksuvaatimuksesta ja enintään yhdestä maksusuunnitelmasta. Velalliselta saa kuitenkin vaatia kuluja enintään kahdesta maksusuunnitelmasta, jos perittävä saatava ei ole suoraan ulosottokelpoinen ja sen pääoma on yli 100 euroa.

Velalliselta saa vaatia perintäkuluja useammista maksuvaatimuksista ja maksusuunnitelmista, jos useampiin perintätoimiin on ollut erityistä aihetta eikä toteutettuja perintätoimia voida pitää suhteettomina ottaen huomioon erityisesti saatavan pääoma.

Varojen kohdentaminen

Perinnässä kertyneet varat saa kohdentaa ensin korolle ja vasta sen jälkeen pääomalle. Kuluttajasaatavaa perittäessä kertyneitä varoja saa kohdentaa perintäkuluille ja niiden korolle vasta saatavan ja sen koron tultua suoritetuiksi.

Velkojan vahingonkorvausvelvollisuus

Velkoja on velvollinen korvaamaan vahingon, joka velkojan tai perintää velkojan toimeksiannosta suorittaneen toimeksisaajan perintälain vastaisesta tai muutoin virheellisestä menettelystä on aiheutunut sille, johon perinä on kohdistettu. Jos vahinko on aiheutunut toimeksisaajan virheellisestä menettelystä, myös toimeksisaaja on vastuuss asen korvaamisesta vahinkoa kärsineelle. Velkojalle, joka on joutunut maksamaan vahingonkorvausta toimeksisaajan virheellisen menettelyn vuoksi, on oikeus saada maksamansa korvaus takaisin toimeksisaajalta.