SAKON MUUNTORANGAISTUS

MUUNTORANGAISTUKSEN MÄÄRÄÄMINEN

Sakkoon tuomitulle, jolta sakkoa ei ole saatu perityksi, määrätään maksamatta olevan sakon sijasta muuntorangaistuksena vankeutta. Maksamaton uhkasakko, jota ei ole saatu perityksi, muunnetaan vankeudeksi, jos tuomioistuin on tuominnut sen esimerkiksi oikeudenkäynnin kulun turvaamiseksi.

MUUNTORANGAISTUKSEN PITUUS

Sakon muuntorangaistus määrätään siten, että kolmea maksamatta olevaa päiväsakkoa vastaa yhden päivän vankeus. Jos muunnettavien päiväsakkojen lukumäärä ei ole kolmella jaollinen, niin ylijääviä päiväsakkoja ei muunneta vankeudeksi. Jos päiväsakosta on maksettu vain osa, katsotaan päiväsakko maksamatta olevaksi. Tuomitun uhkasakon jokaista täyden 30 euron määrää vastaa muuntorangaistusta määrättäessä yhden päivän vankeus.

Muuntorangaistuksen pituus on kuitenkin vähintään neljä päivää ja enintään 60 päivää. Muuntorangaistusta ei saa määrätä ilman erityistä syytä, jos maksamatta olevia päiväsakkoja on vähemmän kuin 12 tai maksamattomien uhkasakkojen määrä on vähemmän kuin 120 euroa.

SAKON TAI SEN OSAN MUUNTAMATTA JÄTTÄMINEN

Tuomioistuin voi jättää muuntorangaistuksen määräämättä, jos

  • sakkoon johtanutta rikosta on kokonaisuutena arvostellen pidettävä vähäisenä huomioon ottaen rikoksen haittallisuus
  • sakkoon johtanut rikos on tehty alle 18-vuotiaana
  • muuntorangaistusta on pidettävä kohtuuttomana tai tarkoituksettomana ottaen huomioon sakotetun henkilökohtaiset olosuhteet, rikoksestä hänelle aiheutuneet muut seuraamukset, sosiaali- ja terveydenhuollon toimet tai muut seikat

Rangaistusmääräysmenettelyssä annettua sakkorangaistusta ei muunneta vankeudeksi. Tällaista sakkoa ei muunneta vankeudeksi silloinkaan, kun tuomioistuin on tuominnut sen rangaistusvaatimuksen vastustamista seuranneessa oikeudenkäynnissä.

UHKASAKON MUUNTAMATTA JÄTTÄMINEN

Tuomioistuin voi jättää maksamattoman uhkasakon sijasta tuomittavan muuntorangaistuksen määräämättä, jos päävelvoitetta on kokonaan tai osaksi noudatettu tai muuntorangaistusta on pidettävä kohtuuttomana tai tarkoituksettomana ottaen huomioon velvoitetun henkilökohtaiset olosuhteet, päävelvoitteen noudattamatta jättämisestä hänelle aiheutuneet muut seuraukset tai muut seikat.