Sopimuksen tekeminen

Tarjous sopimuksen tekemisestä ja sellaiseen tarjoukseen annettu vastaus sitovat tarjouksen tekijää ja vastauksen antajaa. Vastauksen tulee saapua määräajassa tarjouksen tekijälle, jos tarjouksen tekijä on asettanut vastauksen antamista varten määräajan. Suullisesti tehtyyn tarjoukseen on heti annettava vastaus, jos se halutaan hyväksyä, ellei vastauksen antamiseen ole varattu aikaa. Jos

Jos tarjous on tehty kirjeessä tai muulla tavalla siten, ettei vastausta ole voitu heti saada, eikä määräaikaa ole annettu vastauksen antamista varten, tulee hyväksyvän vastauksen saapua tarjouksen tekijälle siinä ajassa, jonka hän tarjouksen tehdessään kohtuudella on voinut laskea vastauksen antamiseen menevän. Tätä aikaa laskiessaan tarjouksen tekijä on oikeutettu edellyttämään, että tarjous tulee perille oikeassa ajassa ja että vastaus lähetetään viipymättä sen jälkeen, kun tarjouksen saajalla on ollut kohtuullinen miettimisaika, ja ettei vastaus viivästy matkalla.

Hyväksyvä vastaus, joka on saapunut liian myöhään tarjouksen tekijälle, katsotaan vastauksen antajan tekemän uudeksi tarjoukseksi (vastatarjous). Tilanne on kuitenkin toinen, jos vastauksen lähettäjä on olettanut vastauksen tulleen oikeassa ajassa perille ja vastauksen saajan on täytynyt tämä käsittää. Sellaisessa tapauksessa on vastauksen saajan, ellei hän tahdo hyväksyä vastausta, ilman aiheetonta viivytystä ilmoitettava siitä vastauksen lähettäjälle. Jos hän ei sitä tee, katsotaan sopimus syntyneeksi vastauksen antamisen perusteella.

Jos hyväksyvässä vastauksessa on lisäyksiä, rajoituksia tai ehtoja, jotka eivät vastaa tarjousta, katsotaan vastaus kieltäväksi vastaukseksi, johon liittyy uusi tarjous eli vastatarjous. Tilanne on kuitenkin toinen, jos vastauksen antaja on pitänyt vastaustaan tarjousta vastaavana ja tarjouksen tekijän on täytynyt tämä käsittää. Tällaisessa tapauksessa on tarjouksen tekijän, ellei hän tahdo hyväksyä vastausta, ilman aiheetonta viivytystä ilmoitettava siitä. Jos hän ei sitä tee, katsotaan sopimus syntyneeksi vastauksen sisällön mukaisesti.

Peruutettu tarjous tai vastaus ei ole sitova, jos peruutus saapuu sille, jolle tarjous on tehty tai vastaus annettu, ennenkuin hän on ottanut selon tarjouksesta tai vastauksesta tai samaan aikaan, kun tämä tapahtuu.

Jos tarjouksen tekijä on ilmoittanut, ettei hän vaadi siihen nimenomaista vastausta, tai jos asianhaarat osoittavat, ettei hän sitä odota, tarjouksen saaja on kuitenkin velvollinen kysyttäessä ilmoittamaan, että hyväksyykö hän tarjouksen. Jos hän ei sitä ilmoita, katsotaan tarjous rauenneeksi.

Huutokaupassa tehty tarjous sitoo tarjouksen tekijää siihen saakka, kun huutokauppa on päättynyt sen esineen kohdalta, jota huuto koskee, tai on tehty korkeampi tarjous, jota ei heti ole hylätty. Korkeimman tarjouksen tekijällä on, ellei myyjä ole pidättänyt itselleen miettimisaikaa vastauksen antamista varten, oikeus heti saada tietää, hyväksytäänkö hänen tarjouksensa vai ei. Jos on ilmoitettu, että esine joka tapauksessa myydään, ja joku muu kuin myyjä itse on tehnyt korkeimman tarjouksen, on kauppa tehtävä hänen kanssaan. Jos kaksi tai useammat ovat tehneet saman korkeimman tarjouksen, on myyjällä oikeus valita, minkä näistä tarjouksista hän hyväksyy.