Työntekijän ja virkamiehen korvausvastuu

Työntekijä on velvollinen korvaamaan vahingosta, jonka hän aiheuttaa työssään virheellään tai laiminlyönnillään, määrän, joka harkitaan kohtuulliseksi ottamalla huomioon vahingon suuruus, teon laatu, vahingon aiheuttajan asema, vahingon kärsineen tarve sekä muut olosuhteet. Jos työntekijä on aiheuttanut vahingon vain lievällä tuottamuksella, ei työntekijä ole velvollinen maksamaan korvausta.

Jos työntekijä on aiheuttanut vahingon tahallisesti, on työntekijän korvattava täysi korvaus, ellei erityisistä syistä harkita kohtuulliseksi alentaa korvausta.

Virkamies vastaa virassaan ja julkisyhteisön luottamushenkilön luottamustoimessaan virheellään tai laiminlyönnillään aiheuttamastaan vahingosta samojen perusteiden mukaisesti.

Työntekijä tai virkamies voidaan velvoittaa suorittamaan vahingosta työnantajalle tai julkisyhteisölle takaisin sen määrän, mitä työnantaja tai julkisyhteisö on maksanut vahingon kärsineelle.