TYÖSOPIMUS

Työsopimus on työnantajan ja työntekijän välinen sopimus. Työsopimus on aina syytä tehdä kirjallisesti, vaikka se voidaan tehdä myös suullisesti. Työsopimuksen voi tehdä itse täytettyään 15 vuotta, jota ennen sen allekirjoittaa huoltaja tai huoltajan suostumuksella nuori itse. Huoltajalla on kuitenkin oikeus purkaa nuoren työntekijän työsopimus, jos hän pitää sitä tarpeellisen nuoren kasvatuksen, kehityksen tai terveyden takia. Työsopimukseen tulee kirjata palkan määrä, työsuhteen kesto, työaika ja työtehtävät sekä sovellettava työehtosopimus ja määräaikaisuuden peruste. Työehtosopimuksissa määritellään kullakin alalla sovellettavat sopimusehdot, joita työnantaja on sitoutunut noudattamaan. Löydät työehtosopimuksen usein verkosta tai työpaikaltasi, jossa se tulisi olla saatavilla.

Työsopimus on voimassa toistaiseksi, jollei sitä ole perustellusta syystä tehty määräaikaiseksi. Työnantajan aloitteesta ilman perusteltua syytä tehtyä määräaikaista työsopimusta on pidettävä toistaiseksi voimassa olevana.

Toistuvien määräaikaisten työsopimusten käyttö ei ole sallittua silloin, kun määräaikaisten työsopimusten lukumäärä tai niiden yhteenlaskettu kesto taikka niistä muodostuva kokonaisuus osoittaa työnantajan työvoimatarpeen pysyväksi.