ULOSOTTO

Ulosottolaitos muodostuu keskushallinnosta ja sen alaisista paikallisista ulosottovirastoista.

Ulosottotoimen keskushallinnosta huolehtii Valtakunnanvoudinvirasto. Valtakunnanvoudinvirasto ja ulosottovirastot kuuluvat oikeusministeriön hallinnonalaan.

Ulosottomiehinä toimivat kihlakunnanvoudit ja heidän alaisinaan kihlakunnanulosottomiehet. Kihlakunnanulosottomiehelle kuuluvat ne tehtävät, jotka kihlakunnanvouti hänelle määrää.

Kihlakunnanvoudin tulee valvoa, että kihlakunnanulosottomiehet ja muut alaisensa virkamiehet hoitavat heille annetut tehtävät lainmukaisesti ja asianmukaisesti sekä noudattavat heille annettuja määräyksiä. Kihlakunnanvouti voi siirtää antamansa tehtävän toiselle alaiselleen virkamiehelle tai ottaa tehtävän itse hoitaakseen.

Valtakunnanvoudinvirastolle kuuluu hallinnollinen ulosottotoimen yleinen johto, ohjaus ja valvonta. Valtakunnanvoudinviraston tulee erityisesti huolehtia ulosottolaitoksen palvelujen alueellisesta saatavuudesta.

Ulosotossa voidaan panna täytäntöön riita- tai rikosasiassa asetettu yksityisoikeudellinen, tuomioon tai muuhun ulosottoperusteeseen sisältyvä:

 1. velvoite raha- tai tavarasuoritukseen (maksuvelvoite);
 2. velvoite luovuttaa toiselle kiinteää omaisuutta tai määrätty irtain omaisuus;
 3. velvoite luovuttaa toisen hallintaan kiinteää omaisuutta, rakennus, huoneisto, muu tila tai sen osa taikka velvoite muuttaa sieltä pois (häätö);
 4. velvoite tehdä jotakin;
 5. kielto tehdä jotakin ja velvoite sallia, että toinen tekee jotakin; sekä 
 6. veroja, julkisia maksuja ja muita julkisoikeudellisia tai niihin rinnastettavia saatavia;
 7. sakkoja sekä eräitä rikosoikeudellisia seuraamuksia ja valtiolle tuomittuja korvauksia;
 8. lapsen huoltoa tai luovuttamista huoltajalleen ja tapaamisoikeutta;
 9. ulkomailla annettua tuomiota, välitystuomiota tai muuta ulosottoperustetta;
 10. Euroopan unionin eräiden toimielinten tuomioita ja päätöksiä;
 11. osamaksukaupalla myytyä irtainta esinettä; ja
 12. eräitä turvaamistoimia.