Avioehtosopimukset ja puolisoiden väliset lahjat

Ennen avioliittoa tai sen aikana tekemässään avioehtosopimuksessa kihlakumppanit tai puolisot voivat määrätä, että avio-oikeutta ei ole sellaiseen omaisuuteen, joka jommallakummalla heistä on tai jonka hän myöhemmin saa. Samoin voidaan sopia myös siitä, että puolisolla on avio-oikeus omaisuuteen, johon hänellä aikaisemmin tehdyn avioehtosopimuksen perusteella ei olisi avio-oikeutta.

Avioehtosopimus on tehtävä kirjallisesti. Jos puoliso tai kihlakumppani vajaavaltaisuuden tai toimintakelpoisuuden rajoittamisen vuoksi ei ole oikeutettu itse tekemään avioehtosopimusta, hänen on hankittava siihen edunvalvojansa kirjallinen hyväksyminen. Avioehtosopimus on jätettävä maistraattiin rekisteröitäväksi. Avioehtosopimus tulee voimaan, kun se on rekisteröity. Avioehtosopimus ei kuitenkaan tule voimaan, jos se on jätetty maistraattiin avioliiton purkauduttua tai sen jälkeen, kun avioeroa koskeva asia on tullut vireille.

Jos puoliso lahjoittaa toiselle puolisolle irtainta omaisuutta, lahjoituksesta on ilmoitettava maistraattiin, jotta lahjansaaja voisi saada suojaa lahjanantajan velkojien takaisinsaantivaatimuksilta konkurssissa ja ulosotossa. Tämä ei kuitenkaan koske lahjaa, jonka kohde ja antamisajankohta on yksilöity avioehtosopimuksessa.

Jos puoliso on, ottamatta asianmukaisesti huomioon toisen puolison avio-oikeutta, antamalla lahjaksi sellaista omaisuutta, jonka luovuttamiseen hän ei ole oikeutettu ilman toisen puolison suostumusta, aiheuttanut omaisuutensa olennaisen vähentymisen eikä omaisuuden osituksessa voida toiselle puolisolle suorittaa täyttä vastiketta, on lahja tai sen arvo palautettava siinä määrin kuin se on tarpeen toisen puolison oikeuden toteuttamiseksi. Näin ei kuitenkaan ole meneteltävä, jos lahjan saaja ei ole tiennyt eikä hänen olisi pitänyt tietää, että lahjoitus loukkaa toisen puolison oikeutta. Lahjan arvo määrätään sen ajankohdan mukaan, jolloin lahjoitus täytettiin, mikäli asianhaarat eivät muuta aiheuta. Palauttamista koskeva kanne on nostettava vuoden kuluessa siitä, kun ositus toimitettiin, kuitenkin viimeistään 10 vuoden kuluessa lahjoituksen täyttämisestä.

 

Lue lisää: Avioliiton esteet, Vihkiminen, Perheasioiden sovittelu, Yhteiselämän lopettaminen ja avioero, Puolisoiden omaisuus, Puolison elatus, Puolisoiden velat, Osituksen sovittelu, Omaisuuden ositus, Avioliiton kansainväliset säännökset