Avioliiton esteet

Avioliittoon ei saa mennä alle 18-vuotias henkilö. Oikeusministeriö voi kuitenkin erityisistä syistä antaa 18 vuotta nuoremmalle henkilölle luvan mennä avioliittoon. Ennen asian ratkaisemista luvanhakijan huoltajalle on varattava tilaisuus tulla kuulluksi, jos hänen olinpaikkansa voidaan kohtuullisin toimenpitein selvittää.

Henkilö ei kuitenkaan voi mennä avioliittoon, jos hänen aikaisempi avioliittonsa tai rekisteröity parisuhde on vielä voimassa. Kukaan ei saa mennä avioliittoon isänsä, äitinsä, näiden vanhempien tai muun suoraan takenevassa polvessa olevan sukulaisensa kanssa eikä lapsensa, lapsenlapsensa tai muun suoraan etenevässä polvessa olevan sukulaisensa kanssa. Myöskään sisarukset ja puolisisarukset eivät saa mennä keskenään avioliittoon. Avioliittoon eivät saa mennä keskenään ne, joista toinen on toisen veljen tai sisaren jälkeläinen, ellei oikeusministeriö erityisistä syistä anna siihen lupaa. Näitä säännöksiä sovelletaan myös, kun sukulaisuussuhde on syntynyt adoption seurauksena.

Maistraatti tutkii, että avioliitolle ei ole laissa säädettyä estettä. Avioliiton esteet voi tutkia myös evankelis-luterilaisen kirkon tai ortodoksisen kirkkokunnan seurakunta, jonka jäsen ainakin toinen kihlakumppaneista on. Kihlakumppanien on yhdessä pyydettävä avioliiton esteiden tutkintaa avioliiton esteiden tutkijalta. Jos avioliiton solmimiseen vaaditaan oikeusministeriön lupa, on lupapäätös samalla annettava avioliiton esteiden tutkijalle. Jos kihlakumppani on enintään neljä kuukautta aikaisemmin saanut todistuksen avioliiton esteiden tutkinnasta, on myös tämä todistus annettava alkuperäisenä avioliiton esteiden tutkijalle.

Kihlakumppanien on kirjallisesti vakuutettava avioliiton esteiden tutkijalle, että avioliitolle ei ole estettä. Kihlakumppanin on lisäksi ilmoitettava kirjallisesti, onko hän aikaisemmin solminut avioliiton tai rekisteröidyn parisuhteen. Jos avioliiton esteiden tutkijan käytettävissä olevista tiedoista ei ilmene, että aikaisempi avioliitton tai rekisteröity parisuhde on purkautunut, on kihlakumppanin annettava avioliiton esteiden tutkijalle siitä todistus tai muu erityinen selvitys.

Jos avioliiton esteiden tutkija toteaa, että avioliitolle ei ole laissa säädettyä estettä, hänen on annettava siitä todistus. Todistusta ei kuitenkaan saa antaa ennen kuin seitsemäntenä päivänä avioliiton esteiden tutkinnan pyytämisestä, ellei siihen ole painavia syitä.

 

Lue lisää: Vihkiminen, Perheasioiden sovittelu, Yhteiselämän lopettaminen ja avioero, Puolisoiden omaisuus, Avioehtosopimukset ja puolisoiden väliset lahjat, Puolison elatus, Puolisoiden velat, Osituksen sovittelu, Omaisuuden ositus, Avioliiton kansainväliset säännökset